RADOSŁAW GIĘTKOWSKI − ŻYCIORYS

 

Urodziłem się w 1978 r. w Elblągu. W 2002 r. z ogólnym wynikiem bardzo dobrym ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UG, broniąc pracę magisterską pt. „Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem”. W tymże roku rozpocząłem pisanie pod kierunkiem prof. UG dr. hab. Jarosława Warylewskiego pracy doktorskiej pt. „Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym”. Po jej obronie, w styczniu 2005 r. Rada Wydziału jednogłośnie nadała mi stopień doktora nauk prawnych. Od roku 2004 prowadzę zajęcia dydaktyczne w Katedrze Prawa Karnego Materialnego. W związku z poszerzeniem swoich zainteresowań badawczych o zagadnienia pogranicza prawa administracyjnego i karnego, w roku 2005 rozpocząłem pracę w Katedrze Prawa Administracyjnego na stanowisku adiunkta.

 

W działalności naukowej w zakresie prawa karnego koncentruję się na problematyce środków reakcji karnej. Poza prawem interesuję się głównie filozofią, literaturą piękną, w tym poezją (najbliższym mi twórcą jest Leopold Staff), sztuką, europejskim kinem psychologicznym, muzyką poważną i historią.